web analytics

Anno 1384. De nieuwe bazen van Vlaanderen

223
banner

26 april 1384. Brugge. Margareta van Male en haar echtgenoot Filips de Stoute doen hun blijde intrede als nieuwe bazen van Vlaanderen. De vreugde bij de Vlamingen is groot. Zal er nu eindelijk een einde komen aan al die oproer, moorden en oorlog? Vlaanderen bevindt zich in een ellendige toestand. Filips de Stoute lijkt een dappere en voorzichtige man en bezit in wezen de kwaliteiten om de eendracht van de Vlamingen te herstellen. Hij heeft trouwens al herhaaldelijk zijn genegenheid voor hen laten blijken. Goede hoop dus bij de poorters en de buitenlieden.

Filips en Margareta bezweren al de oude voorrechten en vrijheden van Brugge, ze bekrachtigen de stapelrechten en voegen er nog enkele nieuwe schikkingen aan toe. Om de rust en de eendracht binnen Brugge te consolideren verdelen ze de stad in zes delen (‘zestendelen’) met elk zijn eigen bijzondere hoofdman. Die zestendelen zijn de volgende: Sint-Jans, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Nicolaas, Sint-Donaas, Sint-Jacobs en het Carmes, allemaal genoemd naar de kerken die zich hier bevinden. Er komt een nieuwe wet waarbij toekomstige oproer automatisch zal bestraft worden met de confiscatie van de eigendommen van de betrokken inwoners. Voor alle duidelijkheid: deze goederen zullen grafelijk eigendom worden. Oproepen tot illegale volksvergaderingen worden sowieso verboden.

Die nieuwe schikkingen waarvan sprake zijn zeker in het voordeel van de stad Brugge. Alle goederen die aankomen in het Zwin en Sluis moeten eerst naar Brugge gevoerd worden vooraleer verkocht te worden. Met uitzondering van de koopwaren die vroeger al in Damme werden opgeslagen. Zoals bijvoorbeeld de wijnen, ‘penewaerden’ (kleinigheden) als vlees en haring in tonnen, vetwaren als boter en reuzel, materiaal dat in houten vaten geleverd wordt met uitzondering van siropen en azijn die voor Brugge bestemd zijn. Het is ook toegelaten aan de handelaars van Damme, Hoeke en Monnikerede om droge vis, pek, teer, masten, kromhout en materiaal voor de scheepsbouw te stockeren.

Binnen de schepen mogen ze lokaal alle soorten van zeevis, koren en zout verhandelen. Sluis krijgt een verbod om magazijnen aan te leggen met laken en textiel. En ook het stockeren van materiaal om te weven, zoals bijvoorbeeld de verf, is evenmin toegelaten. Voor het uitwegen van handelswaar mogen hier geen gewichten gebruikt worden boven de 30 kilo. Er mag geen hout gestapeld worden want dat is een voorrecht van Brugge. De Damse maten gelden voor het gebruik in Sluis en niemand mag er iets meten of wegen buiten gezworen meters van Damme, Hoeke of Monnikerede. De Bruggelingen mogen in geen geval nog op eigen initiatief aan hun stadsmuren werken of die waar ook extra versterken. Ook voor het Brugse Vrije treft het gravenkoppel aanvullende maatregelen. Het is strikt verboden om in de buitengebieden rond Brugge enige markt of dagmarkt te organiseren voor wat betreft de verkoop van laken of draperie. Er staat een boete op van 50 ponden en de verbeurdverklaring van de textielproducten.

De burgemeester van Brugge of de baljuws krijgen alle rechten om daar toezicht op te houden. Als compensatie krijgen de Vrijlaten de permissie om binnen elke van hun parochies een weefgetouw, een kam en een raam aan te houden waarmee ze de wol van hun eigen schapen tot textiel mogen verwerken. Dat textiel mogen ze enkel gebruiken voor zichzelf en zeker niet commercialiseren. Ook het verven van de lakens is niet toegelaten. Behalve de saaistoffen in Gistel en enkele andere gebruiken die al lang in zwang zijn en ooit nog door die van Brugge toegestaan werden. Na de voorbije decennia van oproer en ellende, houdt Filips de Stoute de vinger wel degelijk op de knip. Het is strikt verboden voor de mensen om zaken te scanderen als ‘Brugge, Brugge’, of ‘Vrije, Vrije’ en daarmee op te roepen tot een manifestatie. Het luiden van schellen en klokken om het volk te verzamelen wordt eveneens strafbaar. Het gebruik van paarden en wagens zal voortaan een exclusieve materie zijn voor de wet van Brugge. Het merendeel van de nieuwe maatregelen betekent in realiteit een terugkeer naar de privileges en vrijheden die de Bruggelingen nog kregen van Lodewijk van Nevers in het jaar 1323.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *