web analytics

Anno 1419. De rouwbrieven stromen toe

210
banner

Vlaanderen kende onder het bestuur van zijn graaf Jan van Bourgondië een periode van grote voorspoed. Terwijl Frankrijk de hele tijd ten prooi viel aan de hevigste binnenlandse onlusten, konden de Vlamingen genieten van een zelden gekende rust. De grootsheid en de welvaart van Brugge is ten top gestegen. Handel en ambachten hebben geboomd, de kunst hier een hoge vlucht genomen. De opnieuw geïntroduceerde steekspelen van de Witte Beer herinneren Brugge opnieuw aan de grote soevereiniteit van in de tijd der forestiers. Zangers en spelers streelden de oren, het volk schepte behagen in vertoningen van mysteriespelen, theatrale voorstellingen vanuit de bijbel.

Filips III van Bourgondië, bijgenaamd ‘de Goede’, krijgt in Gent het treurig nieuws van de moord op zijn vader te horen. Hij toont zijn diep verdriet bij zijn deugdzame echtgenote Michèle van Valois die nota bene de zuster is van zijn vaders moordenaar Karel VII. ‘Michèle, uw broer heeft mijn vader vermoord!’. Een huwelijk zou voor minder springen (vooral omdat ze al 10 jaar kinderloos zijn gebleven), maar Michèle deelt de pijn van haar man tot in haar diepste vezels. Filips laat zich enkele dagen nergens zien terwijl hij de dood van zijn vader beweent. De rouwbrieven uit Frankrijk, Vlaanderen en Artesië stromen toe. Het is voor hem een kleine troost dat iedereen deze onmenselijke daad verfoeit en veroordeelt. Pas nadat de eerste schok wat verwerkt is lijkt de troonopvolger in staat om zijn functie op te nemen. De drie Leden van Vlaanderen huldigen hem in Gent als volgende graaf van Vlaanderen.

Filips de Goede krijgt een ontvangst in stijl
Zijn eerste officiële daad wordt een bezoek aan Brugge. Dat moet ergens gebeuren in het begin van oktober 1419. Tijdens een tussenstop in het kasteel van Male wil hij eerst nog een akkefietje regelen. Het magistraat van Brugge heeft eerder Robert Boudins, de burgemeester van het Brugse Vrije samen met zes schepenen van Sijsele uit de stad verbannen. De nieuwe graaf stelt voor om hen in vrijheid te stellen en terug te brengen in Brugge. Zijn verzoek botst op een haast unanieme weigering van het gemeen, dus laat hij verdere pogingen achterwege. Zijn blijde intrede gebeurt in een sfeer van eer en respect. De geestelijke en wereldlijke autoriteiten ontvangen Filips de Goede in stijl.

De nieuwe graaf zweert de wetten en de voorrechten van de stad te zullen respecteren. Hertog Jan van Brabant, Jan van Beieren, Jan van Kleef en Margareta van Henegouwen beloven hem hun assistentie om de dood van zijn vader te wreken. Philippe de Morvilliers, de voorzitter van de koninklijke raad in Parijs en verscheidene andere Franse gezanten maken hun opwachting om hem hun diensten aan te bieden. Ze kunnen Filips alvast vertellen dat koning Karel VI het besluit genomen heeft om zijn zoon de kroonprins van zijn kroon te beroven en hem zo te straffen voor deze verraderlijke en onmenselijke daad.

Atrecht, 13 oktober 1419. Er gaat hier een plechtige lijkdienst door ter nagedachtenis van Jan zonder Vrees. Filips de Goede en de bovenvermelde gezanten zijn er allemaal aanwezig. De hoofdstad van Artesië is in die tijd bijzonder machtig en volkrijk. Niet minder dan 5 bisschoppen en 19 gemijterde abten nemen deel aan de uitvaartplechtigheid. De monnik Pierre Floure houdt er een opgemerkte lijkrede waarbij hij Filips de Goede oproept om geen persoonlijke wraakneming op te zoeken. Dit is een zaak voor het gerecht welke tegen deze moordenaar moet optreden. De hertog en zijn edelen zijn allerminst opgezet met zijn voorstellen.

Het opgevreten Frankrijk waar de Bourgondiërs en de Armagnackers nu nog wraakzuchtiger dan ooit tegenover elkaar staan moet helemaal niet weten van vergiffenis. Parijse gezanten maken hun opwachting en vragen de nieuwe hertog van Bourgondië om advies hoe Frankrijk nu het best bestuurd kan worden. Hij antwoordt hen dat ze de steden onder controle moeten houden tot hij in staat zal zijn om de dood van zijn vader te wreken. Een overduidelijk antwoord dat hij de moord op zijn vader niet blauw blauw zal laten. Filips moet en zal grote kuis houden in dat Frans bordeel. Vier dagen later sluit hij al een verbond met de Engelse koning Hendrik V.

Filips de Goede en Hendrik reizen tot bij de Franse koning in Troyes en regelen er het door de Engelsman gewenste huwelijk met Catharina van Valois. Dit huwelijk zal binnen de vier jaar moeten plaatsvinden. Isabeau en Karel VI zien in de Engelse koning de volgende koning van Frankrijk en dus de opvolger van de kroon. In afwachting zal Hendrik V de functie van regent aannemen. Frankrijk en Engeland ondertekenen een wapenstilstand en dat is natuurlijk een dikke streep door de rekening van kroonprins Karel VII. Een machtig leger onder het bevel van Jan van Luxemburg maakt zijn opwachting in Frankrijk. Na de stad Roye gaat een hele reeks van steden en sterkten voor de bijl. En dat terwijl er in Engeland ook al grote voorbereidingen getroffen worden voor een nieuwe oorlog op Frans grondgebied. Michèle van Valois verhuist van Gent naar Atrecht terwijl graaf Filips Johannes van Thoysi, de bisschop van Doornik aanstelt als zijn kanselier.

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Auteur van 'De Kronieken van de Westhoek'

Related Articles & Comments

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *